Opslagstavlen

Denne side vil løbende blive opdateret med relevante informationer om klinikkens daglige gang. Klinikken er generelt åben så der altid er en læge til rådighed ved akut opstået sygdom.

Influenzavaccination 2019

Datoer for influenzavaccination:
Fredag d. 1. november 2019 fra kl. 10-12
Torsdag d. 21. november 2019 fra kl. 13-14.30
Tidsbestilling ikke nødvendig
Desuden vaccineres i forbindelse med aftalte konsultationer fra 1. november til 15. januar
Vaccinen er gratis for de målgrupper, som angives i https://www.ssi.dk/vaccinationer/influenzavaccination

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for patienter
Behandling af oplysninger
I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Lægerne Bryggergade 10, 1. en række personoplysninger om dig.
I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan vi behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.
Typer af oplysninger
Vi indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):
Almindelige kategorier af personoplysninger:
- Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):
- Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold.

Formål
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
- Vores undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig
- Udarbejdelse af lægeerklæringer
- Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
- Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier
- Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
- Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
- Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
- Afregningsformål
- Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
o Dokumentationspligt
o Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
o Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
o Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
o Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
o Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
o Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
o Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

Frivillighed
Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.
Kilder
I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.
Videregivelse af personoplysninger
I det omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:
- Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb
- Der videregives oplysninger til andre myndigheder, kliniske kvalitetsdatabaser, Det Danske Vaccinationsregister, Styrelsen for Patientsikkerhed, Det Fælles Medicinkort, Politiet, Sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.

Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (egen-acces)
- Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.
- Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne
- Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer
- Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via receptserveren
- Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
- Ved videregivelse af epikriser videregives oplysninger til sygehuse, kommuner og speciallæger
- I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger
Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:
- Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
- Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9.
- Helbredsoplysninger til brug for videre behandling ved henvisning af patienter videregives efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp §§ 20-23 samt sundhedsloven.
- Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier sker efter reglerne i Sundhedsstyrelsens vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser i medfør af autorisationsloven.
- Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp § 49 og sundhedsloven.
- Medicinordinationer på recepter sendes via IT-tjenesten receptserveren efter reglerne i sundhedslovens kap. 42 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3.
- Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.
- Epikriser, som er et kort sammendrag af patientens sygehistorie og behandlingsforløb sendes til speciallæger og sygehus efter reglerne i sundhedslovens kap. 9.

Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).
- Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.
- Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende efter reglerne i sundhedslovens § 45.

Tilbagekaldelse af samtykke. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.
Brug af databehandlere
Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandlere er p.t.
A-data
DAK-E

Opbevaringsperiode
Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.
Dine rettigheder
Du har – med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).
Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os.

Lægerne Bryggergade 10, 1.
97121222
Maj 2018

Vaccination til udlandsrejser

Dvs rådgivning og vacciner, er ikke omfattet af sygesikringen og derfor private ydelser, som vores patienter selv skal betale. Til gengæld kan rådgivning og vacciner fås mange steder, f.eks. vaccinationsklinikker.
Prislisten er på vores hjemmeside og opdateres løbende.
Hvis man vælger et andet sted, forventer vi, at dette sted står for hele rejsekonsulationen, dvs også recepter på diverse cremer og antibiotika.

Medicinbestilling før sommerferien

I sommerferien har vi fortsat åbent alle dage, men vi kører på meget nedsat blus. Så for ikke at skabe unødig travlhed, beder vi vores patienter få bestilt fast medicin i god tid inden sommerferien.

Nyt mobilnr. eller e-mail ?

opdater dine data hos sekretæren

SOVEMEDICIN OG KØREKORT !

Sundhedsstyrelsen har indskærpet at recepter på sovemidler og beroligende midler kun må udleveres i kortest mulige tid, i mindste pakkestørrelse og kun ved personligt fremmøde i klinikken. Desuden må man som regel ikke køre bil, hvis man får et sådant præparat.
Se listen over medicinen på opslagstavlen i klinikken.

MOTORATTEST

Koster 500 kr, medbring foto og brille og/eller kontaktlinser der bruges v. bilkørsel..

Vaccinationspriser

Rejsevaccination hos lægerne Bryggergade 10,1.

Se eventuelt www.vaccination.dk.

Vaccination betales kontant når man kommer til vaccinationskonsultationen , Dankort modtages.

Vaccinepriser er lidt højere end indkøbspris da vi har et ret stort økonomisk tab på vaccinerne af forskellige grunde. Andre prissætter vacciner endnu højere men inkluderer honoraret for konsultationen i prisen - vi har valgt at gøre det mest muligt gennemsigtigt hvad man betaler for.

Ved rejsevaccination kan man frit vælge vaccinator.

Første rejsekonsultation
(stillingtagen til vacciner m.m. ) 400,-

Vaccinationskonsultation 200,-
(kun vaccination, ingen drøftelse)

Hertil kommer dosispris for følgende vaccinationer, som vi har hjemme.

Japansk hjernehindebetændelse og Meningitisvaccine skal dog bestilles hjem

Difteri + stivkrampe 75,-
Gul feber 140,-
Hepatitis A børn1) 270,-
Hepatitis A voksne1) 360,-
Hepatitis B børn2) 200,-
Hepatitis B voksne2) 275,-
Hepatitis A+B børn3) 340,-
Hepatitis A+B voksne3) 490,-
Japansk hjernehindebet.4) 900-
Meningokok 530
Pneumokok 350,-

Andre vacciner skal skaffes hjem fra Statens Seruminstitut (OBS: leveringstid!)

1) Hepatitis A gives 2 gange, 1. gang senest 14 dage inden afrejse, 2. gang efter 6-12 måneder. Beskytter herefter 25 år.
2) Hepatitis B gives 3 gange, 1. gang 1-2 måneder inden afrejse, 2. gang 3-4 uger senere, 3. gang efter 6-12 måneder. Beskytter herefter livslangt.
3) Hepatitis A+B gives 3 gange (se fodnote 1+2).
4) Japansk hjernehindebetændelse har været i restordre og prisen er netop steget meget (sept. 2009). Gives 2 eller 3 gange, 1. gang ca. 1 måned inden afrejse, 2. gang 4 uger senere dog senest 7 dage inden afrejse, og beskytter herefter 1 år. Ved en 3. vaccination efter 1 år er man beskyttet længere, varighed endnu ukendt. Da vaccinen er så dyr har vi den ikke længere på lager, skal hentes på apotek, receptpligtig.

Ferier og fridage

Benedikte Braad Hannibal holder fri tirsdag, Elisabeth Thysen og Bent Hovmand på onsdage og Mette Stabel på torsdage.

Lang åbningstid

Vi har længe åbent for konsultationer hver mandag.